Thông tin cổ đông
Hồ sơ tham khảo tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bánh Lubico năm 2017. 29-04-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông


Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Bánh Lubico trân trọng gửi đến Quý Cổ đông lời chào và lời chúc sức khỏe.
Để đảm bảo nội dung cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra tốt đẹp, chúng tôi kính gửi đến Quý Cổ đông nội dung tham khảo liên quan đến Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


Trân trọng cảm ơn.

/assets/data/editor/files/Thu%20moi%20DHCD%20thuong%20nien%20Lubico%202017.jpg

/assets/data/editor/files/Chuong%20trinh%20DHCD%20thuong%20nien%20Lubico%202017.pdf

/assets/data/editor/files/Dieu%20le%20Lubico%202017.pdf

/assets/data/editor/files/Phieu%20bieu%20quyet%20DHCD%20thuong%20nien%20Lubico%202017.pdf

/assets/data/editor/files/To%20trinh%20DHDCD%20th%C6%B0%C6%A1ng%20nien%20Lubico%202017.pdf