IT Team leader

Có kiến thức về quản trị database SQL Server, quản trị website, cấu hình hosting trên linux và windows. Có khả năng phân tích, thiết kế và thi công hệ thống IT cho văn phòng quy mô 50 user trở lên và nhiều phòng ban hoạt động.