Chuyên viên truyền thông

mục tiêu bán hàng từng giai đoạn. Theo dõi và báo cáo tiến độ cũng như kết quả triển khai công việc. Phân tích và đánh giá chiến lược truyền thông của đối thủ cạnh tranh, đề xuất tham vấn cho Trưởng phòng Marketing.